PHP | Jquery | Css | Codeigniter | Unity3D


Sql ile veri çekerken istediğimiz sayıda getirebiliriz bunu da normalde limit ile yaparız ancak bir farklı kullanımı olan top da kullanabiliriz. Aslında sql top kullanımında baştan belirlenen kadar kaydı getir deriz ve limit de aynı işi yapar ancak limit kullanırsak şöyle özelleştirebiliriz. Mesela tablomuzda 50 kayıt olsun ve limit değeri olarak 10 tanesini getirmesini istedik limit 10 yazmamız yeterli bu işi top ile de yapabiliriz. Limit kullanarak aynı zamanda ilk 10 kaydı değil, mesela 10. kayıttan itibaren sonraki 10 kaydı getir de diyebiliriz yani 10 ve 20 arasını çekmiş oluruz. Şimdi bakalım top ve limit kullanımlarına ve nasıl kulanıma özel hale getirebileceğimize. Önce top kullanımına bakalım. Musteri adında bir tablomuz olsun.

SELECT TOP 2 * FROM Musteri; // Müşteri tablosunun ilk 2 kaydını getirir.


SELECT TOP 2 * FROM Musteri Order by MusteriID desc; // Müşteri tablosunun ilk 2 kaydını getirir.
                           // ID ye göre ters sırada getirir.
                           // Yani son 2 kayıt ilk 2 kayıt olur.

SELECT TOP 15 PERCENT * FROM Customers; // PERCENT ise toplam kaydın belirli yüzdesini getirir.
                    // Toplam kaydın 15% ini çeker.
Buraya kadar Sql top kullanımından örnekler verdik. İlk kod bloğunda tablo normalde neye göre sıralanmışsa genelde bu id olur ona göre ilk 2 kaydı çeker. İkinci blokta ise Order by ID DESC dedik yani tablodaki verileri ID ye göre ters sırala ve sonra ilk 2 kaydı getir yani son 2 kayıt gelir. Son kod bloğunda ise toplam kaydın yüzdeli olarak nasıl çekildiğini gördük. Şimdi de Sql limit kullanımına bakalım.

SELECT *
FROM Personel
LIMIT 5; // Baştan ilk 5 kaydı çeker.


SELECT *
FROM Personel
Order by ID desc
LIMIT 5; // 5 kaydı ID ye göre ters sıralayıp çeker.


SELECT *
FROM Personel
LIMIT 10,5; // 10. kayıttan itibaren 5 kayıt çeker. 
       // 11,12,13,14,15 inci sıradaki kayıtlar.
Sonraki sql derslerini de takip etmeniz faydalı olacaktır.

Google


Soru ve Tartışma Konularınız için;

Yayınlayan
comments powered by Disqus
Yazar: Windofelm
Description: Sql yazarken belirli sayıda kayıt çekebiliriz bunun için de top veya limit kullanabiliriz.